Våre områder: Oslo - Vestfold og Telemark - Viken
40 61 63 65
92 81 00 83

Radontjenester

HjemRadontjenester

Radontjenester

Pga. helserisiko, er kommuner og bedrifter underlagt lover og forskrifter knyttet til kartlegging av radonnivåer i bygninger.

«I arbeidsmiljø hvor arbeidstakere kan bli eksponert for radon, skal arbeidsgiver sikre at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere radonnivået, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen» (Arbeidstilsynet)

Kommuner har også et særskilt ansvar nedfelt i Strålevernforskriften knyttet til radon-kontroll i formålsbygg (skoler og barnehager) og utleieboliger.

Ved miljøsertifisering av bedriften, trengs også dokumentasjon om radonnivået. Du kan lese mer om radon på vår spørsmål-og-svar side. Utfyllende informasjon finnes på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) eller hos Arbeidstilsynet.

Friske Rom bistår med alle type radontjenester fra A-Å og finner den beste strategien for å tilfredsstille alle krav. Arbeidet med radon struktureres i faser.

Radontjenester

Radonmåling gjennomføres iht. anbefalte prosedyrer utarbeidet av DSA.

Vi innehar nødvendig teknisk og funksjonell kompetanse for best prosjektering.

Radonreduserende tiltak gjennomføres med effektkontroll for sikring av resultatet.

FDV-/HMS-system oppdateres for etterlevelse av dokumentasjonskrav.

Måling av radon

Måling av radon avdekker om det er nødvendig med radonreduserende tiltak. Gjennom ulik lovgivning, stilles det konkrete krav til radonnivået på arbeidsplasser og offentlige bygg. Radonnivået skal være så lavt som mulig og ikke være høyere enn grenseverdien på 200 Bq/m3. Tiltak må gjøres om nivået er høyere enn tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. Måles det under tiltaksgrensen, kan prosjektet avsluttes her med strukturering av resultatdokumentasjon. Friske Rom utfør måling av radon i alle type bygninger iht. prosedyrer utgitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Inspeksjon og rådgivning

Maling av radon i bolig

Prosjektering av radonreduserende tiltak er viktig mht. kostnader og effekt. Kunnskap om radon og øvrige jordgasser og hvordan disse oppfører seg i forhold til ulike bygningskonstruksjoner og lekkasjepunkter er avgjørende for bestemmelse av type radonreduserende tiltak. Sammen med kunnskap om fysiske og bygningstekniske forhold er det mulig å prosjektere de best mulige tiltakene. Friske Rom har meget solid prosjekteringskompetanse som sikrer funksjonelle og kostnadseffektive radontiltak.

Tiltak mot radon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler å innhente profesjonell hjelp til å få gjort radontiltak. Friske Rom er et spesialfirma på alle typer radontjenester, inkludert radonreduserende tiltak.  Vi kan vise til en lang liste med vellykkede radonreduserende tiltak som omfatter både, næringsbygg, arbeidsplasser, skoler, barnehager og offentlige bygg. Vi har så langt ingen leveranser hvor vi ikke har nådd målsetningen med tiltaket. Alle tiltak etter-kontrolleres og dokumenteres mht. effekt av tiltaket.

FDV/HMS dokumentasjon

Kommuner og bedrift har et dokumentasjonsansvar mht. radonnivåer i bygninger. Ofte kommer kravet ved tilsyn. HMS-/FDV-systemer bør derfor oppdateres med relevant radondokumentasjon. Ofte gjør også Friske Rom denne aktiviteten for sine kunder.

Radon Management

Radon Management er en styringsmodell utviklet av Friske Rom. Det er et «Best Practise» servicekonsept for kommuner, større eiendomsbesittere og bedrifter. Konseptet kan også leveres via FM-leverandører for å komplettere styrking av deres tjenestetilbud mot eksisterende og nye kunder.

«Friske Rom AS leverte det beste tilbudet og fikk 10/10 poeng. De fikk, sammenlignet med øvrige tilbud, uttelling for en særskilt god beskrivelse av prosess og oppgaveforståelse, med en hensiktsmessig styringsmodell og fokus på utvikling og forvaltning av tjenesteområdet som ønsket av oppdragsgiver».

(Evaluering av Friske Rom fra siste offentlig tildelte kommunale rammeavtale/2021)

Hvorfor Radon Management?

Radon Management konseptet ivaretar eksterne krav til radon nedfelt i lover og forskrifter som gjelder aktuell bygningsmasse. Gjennom Radon Management oppnås en strukturert prosess for kontinuerlig kontroll, dokumentasjon og rapportering for å tilfredsstille HMS og tilsyn. Hovedmålet er redusert radoneksponering for alle.

Hva inneholder Radon Management?

Radon Management servicekonsept inneholder 3 hovedmoduler som kan tilbys separat eller som en integrert pakke.

Denne del omfatter å få oversikt over behovet. Dette inkluderer en «asis-analyse» av bygningsmasse avstemt mot eksterne krav og en kostnadsvurdering med budsjettinnspill. Sammen med en endringshåndtering av bygningsmasse resulterer dette i en «Radon Masterplan»

Denne modulen omfatter standard radontjenester i verdikjeden. Dette innebærer måletjenester, prosjektering av tiltak, gjennomføring av tiltak og etterkontroll.

Denne modulen binder hele konseptet sammen og omfatter bl.a. støttetjenester for å ivareta resultatet av de øvrige modulene samt øvrige kunderelaterte tjenester. Dette inkluderer for eksempel prosjektledelse, oppfølging av masterplan, dokumentasjon/FDV, koordinering mot 3.parts leverandører og serviceavtaler på installasjoner.

I utøvelsen av Radon Management, benytter vi 2 verktøy for å sikre kvalitet og kundeleveranser:

  • RM Dashbord – informasjonsportal for kunde (pr. prosjekt/rammeavtale/leveranseavtale)
  • RM Workbench – internt verktøy/arbeidsflate for Friske Rom

Ytterligere informasjon

Radon Management servicekonseptet er fleksibelt og skalerbart ift. kundens behov. Hele eller deler av konseptet kan tas i bruk. Ta kontakt med oss for gjennomgang av dine behov så kan vi uforpliktende gå igjennom tjenestebehovet og foreslå en tilpasset løsning.

©2022 Friske Rom AS | Alle rettigheter reservert. Org.nr.: 989 462 350

Dette nettstedet benytter cookies (også betegnet som informasjonskapsler) som kan brukes av oss og våre partnere til å huske innstillingene dine, til statistikk og til å vise målrettede annonser til deg. - Les mer her.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close